• വിപ്ലവവും ഒറ്റുകാരും

  വിപ്ലവവും ഒറ്റുകാരും

  വിപ്ലവവും ഒറ്റുകാരും

  ന്തിന്നുവിപ്ലവധരേ

  കരയുന്നു ?
  നീചബന്ധം, നിനക്ക്
  കുലകല്‍പ്പിതമാണുതായേ !

  നൂറിന്നുമൊപ്പമൊരു
  ആറുപതിറ്റാണ്ടുമുമ്പ്
  ക്ഷോണിക്കു രക്ഷപകരാന്‍
  പിറകൊണ്ട നിന്നെ
  യോഗീശ്വരന്‍ മഹിതവിപ്ലവധീരന്‍
  കാറല്‍ മാര്‍ക്സാല്‍
  വളര്‍ത്തി വലുതാക്കിയ
  നാള്‍മുതല്‍ക്കേ
  നീചത്വമാര്‍ന്നധികാരരസം  കലര്‍ന്ന
  മേധാവിവര്‍ഗ്ഗപരിചാരകര്‍
  വിപ്ലവത്തിന്‍ വേഷത്തില്‍
  നിന്‍ തനയരായി രമിച്ചു ;
  പക്ഷേ, ആ വര്‍ഗ്ഗവഞ്ചകര്‍ ചതിച്ചു നിന്നെ
  നിന്‍റെയാദര്‍ശമണ്ഡല
  വിശാല വിഹാര ഭൂവില്‍ .

  ര്‍ക്കിച്ചു നീയുമവരും
  രണധീരരായി തത്വങ്ങളില്‍
  കര്‍മ്മസരിത്തില്‍ നീയോ
  കല്‍പ്പിച്ചതൊക്കെ നടന്നു
  ധീരകൃത്യങ്ങള്‍
  വിപ്ലവമഹാമഹസംഭവങ്ങള്‍ !

  റഷ്യയില്‍ മഞ്ഞമഹാനദി
  തന്‍റെ നാട്ടില്‍
  ചോരയ്ക്ക് ധീരതയിയന്നൊരു
  മണ്ണിലാകെ
  ഈ വിശ്വവീഥിയില്‍
  നിനക്കു ലഭിച്ചതോ
  വന്‍സേനാബലം
  പണിയാളര്‍ പടുത്തസൈന്യം !

  സൈന്യത്തിലുണ്ടു ചതിയര്‍
  പലമാതിരിക്കാര്‍
  കൈക്കൂലി കള്ളം ചതി
  ദൂഷണങ്ങള്‍
  സ്ഥാനത്തിനുള്ള അതിപാരവശ്യം
  മാനം വെടിഞ്ഞും പണതീവ്രമോഹം

  മാതാവു നിന്‍റെ മടിത്തട്ടില്‍ നിന്നും
  മേലാളവര്‍ഗ്ഗ സുഖമന്ദിര
  സ്വപ്നലോകം
  പൂകാന്‍ ദുരാഗ്രഹചിന്ത
  തന്‍റെ തോളേറി
  നില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമവുമുണ്ടുവല്ലോ !

  ന്നും ഇതിന്നെതിരേ നിന്നു
  യുദ്ധം ചെയ്തത്രേ
  നിന്‍റെ വിജയക്കൊടി
  നാട്ടില്‍ നാട്ടി
  ഇന്നും ഇനിയുള്ള നാളെയും
  ആ വഴിക്കായല്ലാതയില്ല
  തവവിപ്ലവ വീരഗാഥ !
  നീചര്‍കുലം അവനി
  വാഴ്വതില്‍ നിന്നും
  മര്‍ത്ത്യലോകവിമോചന
  മഹാസരണിക്കു കൂടാന്‍
  ആവേശമോടെയണയുന്ന
  മനുഷ്യവൃന്ദലോകത്തിനുള്ളില്‍

  തിയര്‍ പെടാം! ചതിക്കാം!
  ആ കൂട്ടരെ സമരവീഥിയില്‍
  പുള്ളിതൊട്ടു ചട്ടപ്പടി
  വെളിയിലാക്കി
  വിപ്ലവത്തിന്‍ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത
  ധരധീരെ കരയുന്നതെന്തേ ?
  കര്‍ത്തവ്യബോധവിചിന്തനമാണു കാര്യം !

  ചിന്തിക്കുകില്‍ പുഞ്ചിരിയല്ലോ
  നിന്‍റെ ചുണ്ടില്‍ വിടര്‍ന്നു
  വിലസുന്നത് ചൊല്ലുതായേ ?

  വീറുറ്റ നൂറുവിജയകഥ
  ആരചിക്കാന്‍ പോരുന്നു
  നിന്‍തനയര്‍ ഒട്ടും അമാന്തമില്ല .
  നീചര്‍കുലം വിപ്ലവമാതൃഗേഹം
  കേറിപ്പിടിക്കാന്‍  ഇടയാക്കുകില്ല !

  ധീരത്വമാര്‍ന്ന തവവിപ്ലവ
  സംവിധാനം
  ഈ കൊച്ചു കേരളധരിത്രിയില്‍
  നീക്കിടുന്ന
  കാപട്യമില്ല കളവില്ല
  പൊങ്ങച്ചമില്ലാതൂര്‍ജ്ജസ്വലം
  വിജയഗാഥ
  തകര്‍ത്തിടാനായ്‌
  ആ ശത്രുവംശകിരാത
  നരാധമന്മാര്‍
  മോഹിച്ച ലക്ഷ്യമണയാന്‍
  വഴി കാണുകില്ല ! 

  തെങ്കിലും പുതിയ വഞ്ചകർ 
  ഒറ്റുകാരായ് തീരുന്ന സംഗതി 
  സംഗതമാകയാലും 
  തീരില്ല നന്മകളതിൽ 
  വിശുദ്ധിമാറില്ല 
  ന്യായവിധി തെറ്റി നടക്കുകില്ല 

  നീറുന്ന ധീരമൃതി നേടിയ 
  വീരമർത്ത്യശ്രേണിക്ക് 
  താങ്ങും തണലും വിരിച്ച 
  ആ രക്തസാക്ഷി കുടുംബ 
  ചരിത്രമാകെ 
  പാടിപ്പതിഞ്ഞ ധരേ 
  കരാഞ്ജലി കൂപ്പിടുന്നേൻ !